תקנון מועדון לקוחות –

 בית מאפה שילת בע"מ/ בית מאפה תהילה בע"מ

 (להלן:"קבוצת שילת")

1.         קבוצת שילת הקימה ומנהלת מועדון לקוחות לטובת לקוחותיה (להלן: "המועדון"), הכולל את הרשתות: בית מאפה שילת בע"מ ועדן תהילה בתי מאפה בע"מ (להלן: "הרשתות") בכל סניפי הרשתות הקיימים ו/או שייפתחו בעתיד.

יצוין כי הסניפים ו/או הרשתות הכלולים במועדון יכולים להשתנות מעת לעת, ומתעדכנים מפעם לפעם באתר מועדון הקבוצה.

2.         המועדון מנוהל על פי התנאים ו/או הכללים אשר יפורטו להלן בתקנון זה, אשר יופיע בנוסחו, כפי שיעודכן על ידי הקבוצה מעת לעת, בדף המרשתת: http://.shilat-bakery.co.il/.

3.         תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הקבוצה. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה. חתימתו של לקוח על בקשת הצטרפות או אישור ההצטרפות, תהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

א. הצטרפות למועדון הלקוחות:

1.         כל אדם מעל גיל 18 רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון, למעט תאגיד.

2.         בקשת הצטרפות אינה כרוכה בתשלום, אולם הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות זאת בכל עת על פי שיקולה הבלעדי.

3.         בקשת ההצטרפות תיעשה באמצעות לינק שיישלח לטלפון הנייד של הלקוח או בכל דרך אחרת שתקבע ע"י החברה, בו יתבקש הלקוח למלא את פרטיו האישיים ולאשר את תנאי התקנון.

4.         האחריות על מילוי הפרטים ועדכונם בעת הצורך, בטופס בקשת ההצטרפות, באמצעות הלינק שיישלח ללקוח או בכל דרך אחרת שתקבע ע"י החברה, מוטלת על החבר המועדון ו/או על המבקש להצטרף, ולא תישמע כל טענה ו/או בקשה ו/או חובה כלפי הקבוצה לעניין אי קבלת ההטבות בשל טעות בפרטים המזהים של חבר המועדון ו/או המבקש להצטרף. מובהר כי חבר שאין לגביו ברישומי הקבוצה את כל הפרטים הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית הקבוצה לבטל את חברותו במועדון, ובנוסף, לבטל את הסכום שצבר עד לאותו מועד, ללא אפשרות לממשו.

5.         חבר שחברותו אושרה יהיה חבר במועדון (להלן: "חבר מועדון").

6.         החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן, אישית, לא ניתנת להעברה או להסבה או למכירה, ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד (ולא ללקוחות עסקיים). רק חבר המועדון בעצמו רשאי לעשות שימוש בהטבות שיוקנו לו.

7.         תנאי למימוש ההטבות הינו הזדהות באמצעות הצגת מספר טלפון ו/או מספר תעודת זהות בעת הרכישה.

8.         הקבוצה רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר מועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.

9.         הקבוצה רשאית בכת עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך לנמק את החלטתה, לבטל חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, בין היתר, בנסיבות בהן חבר המועדון נתפס בגניבה, הונאה, מרמה, ביצע רכישות אשר התשלומים בגינן לא נפרעו, במידה שעשה שימוש לא חוקי ושלא כדין בחברותו ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או החוק, ו/או שיש במעשיו אלו לפגוע בעסקי הקבוצה, ו/או בשמה הטוב ו/או במוניטין שצברה ו/או בכל מקרה אחר בו לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקבוצה.

10.        חבר מועדון זכאי בכל עת לבטל את חברותו, בכפוף למתן הודעה מפורשת ובכתב לקבוצה. נתקבלה הודעת חבר המועדון תבוטל החברות, וחבר המועדון לא יהיה זכאי להשתמש עוד בכרטיס ו/או באפליקציה ו/או באתר האינטרנט וכן לא יהא זכאי לנצל את ההטבות להן היה זכאי בתקופת החברות.

ב. תוקף החברות במועדון הלקוחות:

11.        תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו למשך שנה ממועד ההצטרפות . אולם, הקבוצה רשאית לשנות זאת בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

13.        פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון לרבות מהטבות שנצברו אם נצברו קודם למועד פקיעת התוקף.

14.        למען הסר ספק, עם סיום/ ביטול החברות יאבד חבר המועדון כל זכות ו/או הטבה ו/או הנחה, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.

ג. השימוש במועדון:

15.        השימוש במועדון, יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי הקבוצה ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון מעת לעת.

16.        רק חבר מועדון בעצמו יהא רשאי לעשות שימוש במועדון וליהנות מן ההטבות המוקנות לו, וזאת במסירת פרטיו האישיים במעמד ביצוע הרכישה. סניפי הקבוצה יהיו זכאים לדרוש מחבר המועדון לאמת את זהותו בהצגת תעודת זהות, רישיון ו/או דרכון תקף.

להסיר ספק, לא ניתן יהיה לצרף הטבות ו/או הנחות משני חברי מועדון.

17.        חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. שימוש ו/או ניצול לרעה יוביל לביטול החברות ושלילת ההטבות לאלתר. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון/ ו/או מועדון לקוחות, על כל שינוי בפרטיו האישיים על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עמו.

ד. הטבות לחברי המועדון:

18.        החברות במועדון,בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון ,תקנה לחבר מגוון  הטבות ו/או הנחות בסניפי הקבוצה, הכל לפי המפורט להלן וכפי שיתעדכן על ידי הקבוצה ו/או הסניפים מעת לעת:

18.1      הטבות ייעודיות המשתנות מעת לעת וניתנות למימוש אישי (לא כולל כפל מבצעים).

18.2      הטבת יום הולדת/יום נישואין:

            מתנת יום הולדת/יום נישואין קפה ומאפה למימוש חד פעמי בחודש יום הולדת/יום נישואין בלבד.

              18.3      הטבת קפה:

בכל קניית 8 כוסות קפה, יקבל הלקוח, בקניה הבאה, כוס קפה אחת במתנה – עדכון מספר כוסות הקפה שנצברו ישויך באופן אוטומטי לתיק הלוקח במועדון הלקוחות (בכפוף לכך שבמועד הרכישה הזדהה הלקוח כחבר מועדון ומסר את פרטיו לקופאי).

            18.4      צבירת 3% מכלל רכישה בנקודות) ניתן למימוש מהעסקה הבאה).

נקודה= 1 ₪ למימוש.

מימוש הנקודות מ 20 נקודות ומעלה .

            18.5      מקסימום נקודות למימוש בכל קניה – 50% מערך הקניה ולא יותר מסך הנקודות שנצברו

                          עד לאותו עת.

כאשר יובהר, עד לצבירת 20 נקודות, לא ניתן יהיה לממש את הנקודות שנצברו.

19.        הטבות ללקוח יוגבלו אחת לרכישה דהיינו: לא ניתן יהיה ליהנות ממספר הטבות המורכבות ממספר כרטיסי חבר. כרטיס אחד לכל רכישה. לא ניתן לפצל רכישות.

20.        ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.

21.        הקבוצה שומרת על זכותה לערוך כל שינוי בהטבות הניתנות לחברי המועדון, בין היתר, להחליף ו/או לגרוע ו/או לשנות ו/או לעדכן את מגוון ההטבות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

22.       הקבוצה רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים בסניפים בהתאם לשיקול דעת הבלעדי.

ה.      קבלת חומר שיווקי ודברי פרסום

23.        בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981( להלן: "החוק"), במילוי פרטי הלקוח על גבי טופס בקשת ההצטרפות לחברות במועדון, בלינק שנשלח אליו למילוי פרטיו האישיים, נותן הוא את הסכמתו להיכלל ברשימת הלקוחות של הקבוצה, וכן מוסר את הסכמתו לקבלת חומר פרסומי מהקבוצה ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. כמו כן, יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו.

24.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במסירת הפרטים האישיים על גבי טופס בקשת ההצטרפות בלינק שמשלח אליו, מוסר הוא את הסכמתו לכך שכל המידע שיצטבר עליו בסניפי הקבוצה, בקשר עם רכישותיו ו/או כל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע יהיה של הקבוצה והיא תשמור עליו בכפוף לכל דין. המידע ישמש את המועדון הקבוצתי לשם שיווק, קידום פעילות המועדון, לרבות שיתופי פעולה עם גופים אחרים, והכל מבלי שהדבר יהווה פגיעה בפרטיות. חבר המועדון מוותר בזה על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור על ידי הקבוצה.

25 .       מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של הקבוצה, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי וכן מסירת פרטים למשלוח בדואר, לקבוצה ו/או לסניפים ,יהוו הסכמה של הלקוח להיכלל ברשימת תפוצת חברי המועדון הקבוצתי, ובכלל זה לקבל פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהקבוצה ו/או הסניפים מפיצים ו/או יפיצו בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר לחומר שיווקי, מבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או SMS שיישלחו ישירות לתיבת הדוא"ל או למכשירו הסלולארי של חבר המועדון ו/או בכל מדיה אחרת שהקבוצה תמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

26.        ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור ואינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה ו/או מעוניין שלא לקבל עדכונים ו/או הודעות מהקבוצה כאמור לעיל, יפעל בהתאם לאחת מהדרכים הבאות:

            א.         יפעל בהתאם למנגנון "הסר מרשימת תפוצה" המופיע בהודעות דוא"ל ו/אוSMS .  

            ב.         ככל שלא קיים מנגנון כאמור לעיל, יפנה אל הקבוצה בכתב בבקשה להסיר עצמו       מהרשימה וכי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא           יימסר לאדם או לאנשים מסוימים, ויוודא קבלת פנייתו אצלה במשרדיה.

27.        באחריות חבר המועדון לעדכן את הקבוצה על כל שינוי בפרטיו האישיים שנמסרו לקבוצה ו/או לסניפים בעת ההצטרפות ו/או לתקן כל מידע שגוי ו/או מוטעה שנמסר על ידו, והכל על מנת להימנע מגרימת נזקים לקבוצה ו/או למי מהסניפים, לרבות אישום ו/או דרישת פיצויים בשל פגיעה בפרטיות כתוצאה ממחדלו של חבר המועדון.

28.        פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בסניפים ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הקבוצה ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS ,הודעות פוש באפליקציה, הכל לפי  בחירת הקבוצה, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

ו.        כללי

29.        תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות למועדון הלקוחות של הקבוצה. הצטרפות לקוח כחבר במועדון, משמעה כי חבר המועדון קרא, הסכים ומסכים להוראות תקנון זה ו/או כל הוראה אשר תעודכן ו/או תשונה על ידי הקבוצה בעתיד.

30.        מימוש ההטבות והשתתפות חבר בתוכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו.

31.        מתן ההטבות לחברי המועדון הינן בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של סניפי הקבוצה ולמלאי העסקי הקיים בסניף.

32.        ככל שיהיו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון כאמור לעיל, תפעל הקבוצה  לטיפול בהן בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד הקבוצה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.

33.        ההנחות הניתנות באחוזים משווי החשבון יהיו בסכומים עגולים בלבד, כאשר לצורך העניין הרשתות זכאיות לעגל את סכום ההנחה הניתן בהתאם לאחוז הן כלפי מעלה והן כלפי מטה. חבר המועדון מאשר בהצטרפותו למועדון כי הדבר ידוע לו וכי לעיתים הוא עשוי לקבל הנחה אל מעבר לאחוז ולעיתים מעט פחות וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה כנגד המועדון ו/או הרשתות בעניין זה.

34.        הרישום שבידי הקבוצה יהווה ראיה ביחס לעסקאות אשר בוצעו על ידי חבר המועדון בסניפי הקבוצה ולהטבות שנוצלו על ידו ולהטבות להן הוא זכאי, אם בכלל.

35.        חבר מועדון הרואה עצמו נפגע בכל עניין הנובע ו/או הקשור בתקנון זה, רשאי לפנות בכתב אל מנהל הקבוצה ו/או כל אדם אחר מוסמך שמונה על ידו לשם כך.

36.        מנהל הקבוצה ו/או המוסמך מטעמו יכריע בהשגה בתוך 21 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, הכרעתו תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.

37.        הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון לרבות לצרף ו/או לגרוע סניפים ו/או להתאים לסניף מסוים הוראות מסוימות, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי הקבוצה או באתר האינטרנט שכתובתו: http://.shilat-bakery.co.il/,רישומי הקבוצה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.

38.        המפורט בתקנון זה ו/או כל תקנון מעודכן יותר שיפורסם בעתיד מהווה מידע אינפורמטיבי בלבד, ואין בו כדי לחייב את הקבוצה בכל דרך שהיא, והקבוצה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האמור בתקנון מכל טעם וסיבה שהיא.

39.        כל התנהגות של הקבוצה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של הקבוצה על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד, וזאת מעבר לכך שהתקנון גובר על כל נוהג גם אם יהיה כזה.

40.        הקבוצה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, ליהנות ממבצעים ו/או הטבות, לפי תנאי תקנון זה.

41.        הקבוצה תהא רשאית לגרוע את אחד הסניפים מפעילות המועדון וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד הקבוצה בגין כך.

42.        כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.

43.        הקבוצה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

44.        פרטים ליצירת קשר: office@shilat-bakery.co.il

דילוג לתוכן